Introducing Our Members

Atsushi Ishibashi
Atsushi Ishibashi
Lead Developer
Yuki Saito
  Yuki Saito
  Financial Engineer
  Masashi Tsujinaka
   Masashi Tsujinaka
   Senior Sales Executive
   Ryohei Katayama
    Ryohei Katayama
    Data Scientist